LOGO_H.jpg

תמיכות שנה 2023
הנחיות להגשת טפסים

הנחיות להגשת טפסים לבקשת תמיכה מעיריית הרצליה לשנת 2023

 מוסד ציבורי שלא הגיש בקשת תמיכה בשנת 2022

מוסד ציבורי שלא הגיש בקשת תמיכה בשנת 2022 במערכת התמיכות המקוונת, ימלא את מס' העמותה ולאחר מכן יבחר באפשרות "הרשמה ל- 2023".
מוסד ציבורי שהגיש בקשת תמיכה בשנת 2022

מוסד ציבורי שהגיש בקשה בשנת 2022 במערכת התמיכות המקוונת, פרטיו שמורים במערכת ולכן ימלא את מס' העמותה והסיסמא שלו (משנה קודמת) ולאחר מכן יבחר באפשרות "התחברות ל- 2023" (מוסד שאינו זוכר את הסיסמא משנה קודמת יבחר באפשרות "שכחתי סיסמא" לקבלת סיסמא חדשה).
לתשומת לבכם, המסמכים הקבועים וחלק מפרטי טופס הבקשה הראשי הועתקו משנה קודמת. עליכם לעבור על כל טופס הבקשה ועל המסמכים הקבועים שהועתקו,  ולעדכנם במידה וחלו שינויים בפרטים שהועתקו משנה קודמת.

יש להקפיד לשמור את השלב הראשון בטופס הבקשה המקוון (שלבים 1-7) לראות על הצג "שלב ראשון נשמר בהצלחה" (חובה לשמור את השלב הראשון בטופס הבקשה הראש לצורך השלמת הרישום) ולקבל אישור רשמי מטעם אתר התמיכות אודות הרישום לשנת התמיכות.

TMICHOT@herzliya.muni.il במידה ואינכם מצליחים להשלים את הליך הרישום לשנת 2023אנא שלחו מייל באופן מיידי לכתובת המייל 


באתר קיימות הנחיות מפורטות להגשת הטפסים ויש לפעול על-פיהן במהלך הגשת הבקשה. מומלץ להיעזר בתיקיית מחשב שתפתחו לצורך שמירת המסמכים הסרוקים הנדרשים במערכת וצירופם לתיק הבקשה.

מוסדות המעוניינים להגיש בקשה לתמיכה ביותר מתחום אחד, יעשו זאת באמצעות בקשה אחת בה יסומנו כל התחומים עבורם מבוקשת התמיכה (מוסד ציבור לא יכול להגיש יותר מבקשה אחת).
 
 באתר קיימות הנחיות מפורטות להגשת הטפסים ויש לפעול על-פיהן במהלך הגשת הבקשה.
 
יודגש כי באחריות מגישי הבקשה להתעדכן מול אתר התמיכות בכל הודעה שתפרסם העירייה בקשר עם בקשת התמיכה שהוגשה על ידם ולבצע את המוטל עליהם בהתאם למועדים שיקבעו בהודעת העירייה.